Endret: 20 nov 2019     Opprettet: 24 jun 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Fjeldstad Borettslag 2019

Møtedato: 8 mai 2019 Møtested: Ellingsrud kirke Til stede: 60 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 65 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten Karlsen (OBOS). Møtet ble åpnet av Espen Myrbakken.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konstituering

 

page1image4657472page1image4657664

A
Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen foreslått.
Benkeforslag fra Tore R. Nilsen om styreleder Espen Myrbakken som møteleder.Vedtak: Carl Fredrik Arntzen ble valgt med 43 stemmer.

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Vedtatt.

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Nina Christin Braaten Karlsen foreslått. Som protokollvitne ble Alexander Westerlund og Mette Veland foreslått.
Vedtak: De ble valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.Vedtak: Vedtatt.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

Valg av møteleder

page1image4657856page1image4658048page1image4658240page1image4658432page1image4658624

A
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 170 000.

Behandling av årsrapport og regnskap

page1image4658816

I. II.

Benkeforslag fra Tone Dyrkorn om halvering av styrehonoraret, dvs. kr 85.000

Vedtak: kr 170.000 (35 stemmer), kr 85.000 (20 stemmer): kr 170.000 ble vedtatt.

B Godtgjørelser til fasade og vinduer (byggekomite) ble foreslått satt til kr 80 000.

Benkeforslag fra Tone Dyrkorn om halvering av styrehonoraret, dvs. kr 40.000

Vedtak: Vedtak: kr 80.000 (27 stemmer), kr 85.000 (21 stemmer): kr 80.000 ble vedtatt.

C Godtgjørelser til miljø- og driftsutvalget ble foreslått satt til kr 50 000 (deles 50/50).

Vedtak: Vedtatt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Behandling av innkomne forslag og saker

Forslag A og B behandles sammen.

A. Forslag: Nedsetting av utvalg for utbygging av garasjeanlegg 4 og lademuligheter for hele borettslaget. Forslagsstiller: Lene Gauslaa, Trygve Nilsens vei 18c
Forslag til vedtak: Generalforsamling samtykker til utredning.

Styrets innstilling: Styret velger å svare todelt på dette forslaget:

Garasjeanlegg 4 er en del av den opprinnelige planen som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26.10.2016. Den videre planen er å innhente priser for å iverksette prosjektet.
Styret støtter forslaget om en utredning med tilrettelegging for el- og hybridbiler som må sees i sammenheng med rehabiliteringen av garasjeanlegg 4 og som forslås lagt fram for generalforsamlingen våren 2020.

Vedtak: Forslaget om å utrede ladestruktur i borettslaget i samsvar med en lovendring og hvor det nye styret ser på hvem som skal sitte utvalget ble vedtatt.

B. Forslag om å oppgradere strømnett og legge til rette for lading av elbil i garasjene. Forslagsstiller: Christian Semcesen; Trygve Nilsens vei 24 D
Styrets innstilling: Se innstilling i forrige punkt om infrastruktur elbil.
Vedtak: Forslaget ble behandlet under punkt A.

page1image4659008

2 Nordre Fjeldstad Borettslag

Forslag C og G behandles sammen.

C. Forslag: gjennomført en tredjepartsvurdering av alle arbeider utført i forbindelse med rehabiliteringen. Forslagsstiller: Tore R. Nilsen, Trygve Nilsens vei 20 c
Saksinformasjon: Styret i borettslaget sørger for at det blir gjennomført en tredjepartsvurdering av alle arbeider utført i forbindelse med rehabiliteringen.

Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning av at punktene blir ivaretatt av garantiene (5 år) stilt av entreprenøren samt kommende 1 års befaring. Hele prosessen er godt dokumentert med bilder, rapporter og byggemøtereferat m.m. Utførelsen er kvalitetssikret av sertifiserte konsulenter. En gjennomgang av en uavhengig tredjepart vil påføre borettslaget betydelige kostnader.

Benkeforslag fra Per Jæger, Erling Michelsens Vei 15 D: Generalforsamlingen gir styret mandat til å innhente priser fra uavhengige konsulenter som skal gjennomgå rehabiliteringen. Tilbudet skal presenteres på en ekstraordinær generalforsamling. På møte skal Håndverkeriet og OBOS Prosjekt AS være invitert. Ved innhenting av tilbud må man også få dokumentasjon på det prosjekterte materialet slik at man kan vurdere kvaliteten. Det skal i tillegg ikke utbetales beløpet på kr 1 000 000 som er holdt tilbake til Håndverkeriet.

Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt enstemmig.

D. Forslag: Forslag til dagsorden, 1 Konstituering – pkt. A
Forslagsstiller: Tore R. Nilsen, Trygve Nilsens vei 20 c,
Styrets innstilling: Styret ser seg best tjent med å ha en ekstern møteleder.Vedtak: Forslaget behandles under punkt 1 konstituering.

E. Forslag om halvering av styrets honorar
Forslagsstiller: Tone Dyrkorn, Erling Michelsens Vei 11 B
Forslag til vedtak: På bakgrunn av styrets manglende informasjon til beboerne i forbindelse med rehabiliteringen av borettslaget, halveres alle honorarer til styret for styreperioden 2018/2019.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Vedtak: Forslaget behandles under punkt 3 godtgjørelser.

F. Forslag om redegjørelse av de utfordringene styret har hatt med rehabiliteringen og hvordan disse er løst Forslagsstiller: Tone Dyrkorn, Erling Michelsens Vei 11 B

Styrets innstilling: Rehabiliteringen er utført iht. de krav og normer man er underlagt. Alt arbeid er utført av autorisert entreprenører og håndverkere.
Benkeforslag fra Per Jæger, Erling Michelsens Vei 15 D: Det gamle styret skal besvare spørsmålene fra 1-10 (se innkallingen til møte), dog ikke punkt 5 som det nye styret får i oppgave å innhente tilbud på å bytte til et vendbart vindu (som kan vaskes). Det skal presenteres på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Vedtak: Vedtatt.

G Forslag om uavhengig kontrollen på at rehabiliteringsarbeidene er utført Forslagsstiller: Tone Dyrkorn, Erling Michelsens Vei 11 B
Vedtak: Ble behandlet under punkt C.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Valg av tillitsvalgte

A. Som styreleder for 2 år, ble Harald Aamoth foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

B. Som styremedlem for 2 år, ble Andreas Bogstad foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Arne Sørli foreslått.
Som styremedlem for 1 år, ble Roja Darian foreslått.
Som styremedlem for 1 år, ble Bjørn Åge Hansen foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C. Som varamedlem for 1 år, ble Eva Ihlen foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Line Fornebo foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Øivind Neerland foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Monica Garthe foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Harald Aamoth
Varadelegert Arne Sørli

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

page2image4521344page2image4518848page2image4521152page2image4514240page2image4505600page2image4511552page2image4511936

E. Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

3 Nordre Fjeldstad Borettslag

Dag Einar Thorsen, Tove Axelsen, Heidi K. Johansen

Benkeforslag fra Per Jæger, Erling Michelsens Vei 15 D: Forslag om Tone Dyrkorn.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

F. Valg av miljøutvalget for 1 år
Roja Darian, Stine Lise Hullstein, Dimen Karimi, Raste Skoglund

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

G. Valg av driftsutvalget for 1 år
Bjørn Åge Hansen, Gry Ødegaard, Kurt Sande

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtet ble hevet kl.: 21:20. Protokollen signeres av

page3image4667072

Carl Fredrik Arntzen /s/

Møteleder

Alexander Westerlund /s/

Protokollvitne

Nina Christin Braaten Karlsen /s/

Fører av protokollen

Mette Veland /s/

Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Rolle

Navn

Adresse

Valgt for:

Leder

Harald Aamoth

Trygve Nilsens Vei 22 B 1061 Oslo

2019-2021

page3image4706624

Styremedlem

Andreas Bogstad

Erling Michelsens Vei 21 F 1061 Oslo

2019-2021

Styremedlem

Bjørn Åge Hansen

Erling Michelsens Vei 19 B 1061 Oslo

page3image4710272

2019-2020

Styremedlem

Arne Sørli

Erling Michelsens Vei 21 G 1061 Oslo

page3image4713152

2019-2021

Varamedlem

Roja Darian

Trygve Nilsens Vei 26 B 1061 Oslo

page3image4716032

2019-2020

Varamedlem

Line Fornebo

page3image4588288

Erling Michelsens Vei 21 E 1061 Oslo

page3image4589248

2019-2020

page3image4589824

Varamedlem

Øyvind Neerland

Erling Michelsens Vei 15 B 1061 Oslo

2019-2020

Varamedlem

Eva Christin F Rørvik

page3image4594240

Erling Michelsens Vei 15 F 1061 Oslo

page3image4595200

2019-2020

page3image4595776

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.