27 feb 2020

Orientering fra styret for februar og om start av feilretting etter rehabilitering

Kjære beboere,

Styret hadde mandag 24 feb. møte med Håndverkeriet om oppfølging av feil og mangler etter rehabiliteringen. De hadde som avtalt klargjort en framdriftsplan for å lukke de vel 200 gapene styret har bemerket som ikke ferdigstilt og som vi på felles befaring har fastsatt som gap. Som en del av denne framdriftsplanen ble vi enig om en plan for betaling av det tilbakeholdt sluttoppgjøret. Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling medio mars for å få tilslutning til denne og svare på de påleggene generalforsamlingen ga oss i ordinær generalforsamling i 2019.

Framdriftsplanen til Håndverkeriet medfører at de vil iverksette utbedring av feil og mangler på vinduer, dører, elektriske arbeider, snekkerarbeid og ventilasjon fra uke 10 som de planlegger å ferdigstille i løpet av uke 14. Når været er stabilt temperert vil de fortsette med malingsarbeid og murerarbeid, tentativt i uke 18-20. Som siste arbeidspakke har vi utfordringene med ressonans fra pipehatter og vanninntrengning gjennom pipeløp. Her har de ikke en klar løsning og vi er usikker på om det er vedvarende problemer eller temporære. Arbeidet med å avklare omfanget og finne løsninger er pågående og av den grunn er det ikke satt noe tid på dette arbeidet.

Det er vesentlig at beboere svarer på de henvendelsene de får fra styret og håndverkere i de nevnte perioder og kvitterer på de skjema styret vil sende ut når de anerkjente manglene er rettet opp. Det gir styret mulighet for å holde Håndverkeriet ansvarlig iht kontrakten. Samtidig vil det være mange ting dere har opplevd som avvik som ikke er en del av de 200 definerte mangler knyttet til sluttoppgjør. De som er knyttet til vedlikehold og status på bygningene våre vil vi komme tilbake til. De som er reklamasjoner vil vi fremme til Håndverkeriet som en ordinær reklamasjon på arbeidet som er gjort. Bjørn Hansen vil følge opp dette arbeidet tett og blir deres primære kontaktpunkt for avklaring i den perioden vi nå går inn i.

Det er nå over et år siden vi overtok arbeidet fra Håndverkeriet. Det er derfor mulig for oss å melde inn feil og reklamasjoner til en ettårsbefaring. Vi vil gjøre bruk av den muligheten og fremme feil og mangler som har dukket opp hos beboere og fremme disse. Styret vil komme tilbake til hvordan dere skal melde disse inn.

For å støtte oss i denne prosessen har styret besluttet å få støtte en rådgivende advokat og sakkyndig fra Selvaag. Styret har påklaget tjenesteyting fra OBOS prosjekt og holdt tilbake betaling. Etter noen avklarende runder har vi fått innrømmet en reduksjon på 30% på arbeidene i 2019 og med det gjort opp utestående fakturaer.

Styret gjennomførte ordinært styremøte 19 februar og 24 februar med fulltallig styre. Som en del av disse møtene gjennomgikk vi samtlige innmeldte saker fra bebeorne og oppdaterte pågående saker. Det er fremdeles slik at vi prioriterer arbeidet med å avslutte rehabiliteringsoppdraget, men vi har lukket omlag halvparten av de sakene dere har meldt inn til oss siden sommeren. I vårt arbeid med å se framover har vi nå underskrevet kontrakt for å få laget en ny vedlikeholdsrapport (den forrige er fra 2016) og få laget et forslag til utforming av interiør på fellesrommet. Begge arbeider vil starte umiddelbart.

Som tidligere informert har vi satt ned et elbil utvalg. De er nå gått i gang og vil informere på ekstraordinær generalforsamling. Inntil videre understreker styret gjeldende husordensregler:

-           El-biler kan ikke lades i garasje/biloppstillingsplass, men kun på henvist plass i henhold til egen avtale. 

-           Omgjøring/utvidelse av faste elektriske installasjoner er ikke tillatt uten godkjennelse av Styret.

Det elektriske anlegget i garasjene våre er ikke godkjent for lading av el-biler og kan medføre stor brannfare.  Dersom det blir avdekket at dette allikevel gjøres vil styret måtte vedta sanksjoner som hindrer videre overtredelse av gjeldende regler. 

Med ønske om en snarlig vår etter en underlig vinter

Hilsen

Styret