5 feb 2020

Informasjon fra styret desember 2019

Kjære beboere,  Styret har lagt bak seg en travel høst. Når vi oppsummerer året for borettslaget gir den framdriften vi har hatt god grunn til å se positivt på det nye året. Før vi sier litt om 2020 skal vi gå gjennom litt informasjon fra styrets arbeid den siste halvannen måned.

Etterarbeid etter rehabiliteringen nådde en milepæl når vi gjennomførte befaring 26.nov sammen med Håndverkeriet og OBOS prosjekt. Fokus var på feil og mangler hvor det var usikkerhet omkring var del av kontrakt eller ikke. Forarbeidet styret gjorde sammen med OBOS prosjekt sto seg godt, og det var i stort enighet mellom partene. Borettslaget har nå en liste på over 200 punkter som Håndverkeriet har vedgått skal utbedres. Beboerne ble invitert til styrerommet 11. desember for å få informasjon om egne innmeldinger. Styret vil møte Håndverkeriet på nyåret for å få klarlagt videre framdrift. 

 

En av sakene flere har meldt inn er utfordringer med det installerte ventilasjonsanlegget. I hovedsak er det to forhold knyttet til det elektriske arbeidet som er problematiske. Håndverkeriet bekreftet at grunnen til flere feil på bryterne er at vi har fått montert feil type og at disse må skiftes. Det var det første problemet. Det andre er tilknytning til nettet. Dagens løsning, som er godkjent av styret, har koblet underetasjens ventilasjonsanlegg på overetasjens sikringsskap. Det betyr at underetasjen vil få påslag på husleien og overetasjen vil få kompensert over husleien underetasjens ventilasjonsanleggs strømforbruk. Det er sådd tvil om dette er iht reglene til Hafslund Nett. Det ble derfor utredet en mulighet for å legge opp nye felleskurser på alle hus med inntak over gavlvegger. Styret stoppet denne da kostnaden nærmet seg en halv million og det var uklart hvorfor vi ikke kunne gjennomføre den prosjekterte løsning. Den prosjekterte løsningen var å trekke ledning gjennom leilighetene. Styret har gått inn i all bakgrunnsdokumentasjon og ser at det er beboeres protester mot både den prosjekterte løsning og løsningen med kobling til overretasjens anlegg som var bakgrunn for forslaget om å legge opp nye kurser. Vi har også sjekket med Hafslund og de har bekreftet skriftlig at det vi gjør internt i borettslaget er et styreanliggende som de ikke har noen mening om. Styret vil nå vurdere tre alternativer: 

Beholde dagens løsning, kompensering av strøm basert på snitt beregning over husleie Gå tilbake til den prosjektert og legge kabel gjennom leilighetene eller utenfor der det går. Kostnaden er estimert til 200000,-. Alle betaler eget strømforbruk. Opprette nye fellespunkter og trekke kabel over gavlvegg og loft. Estimert kostnad 500000,-. Underetasjene vil fremdeles bli belastet over husleie basert på snittberegning, men overetasjen vil kun betale eget strømforbruk.

 

Styret sendte ut faktura på de tilvalg beboerne hadde gjort på basis av lister vi mottok fra Håndverkeriet. Det viser seg at det er store avvik og feil. Styret har derfor kansellert alle fakturaer og det vil bli sendt ut kredittnota til alle. Styret har nå registrert nesten 40 andelseiere som har avvik. Før vi sender ut nye fakturaer på nyåret ber vi om at alle som har avvik sender styret en mail som beskriver de tilvalg dere har bestilt, og det som har blitt levert. Vi trenger denne informasjonen innen 10 jan. De som ikke sender inn noe vil få samme faktura på nytt med ny betalingsfrist.

 

Vinteren var innom en kort stund og vi fikk mulighet til å vurdere måke og strø-tjenesten vår. Styret fikk inn flere klager på at jord og grus var blitt kastet mot gjerder og vegger, og at strøing kom senere enn brøyting slik at det var glatt. Etter dialog med brøyteselskapet fikk vi klarlagt at det var en noe uerfaren brøyter med et litt for bredt skjær som sørget for skader og søl, dersom skader etter dette fremdeles er der til våren vil det bli dekket. Når det gjelder strøing etter måking er det slik at det er to uavhengige tjenester. Vi må akseptere at tjenesten vi har ikke strør rett etter måking. Vi må også akseptere at tjenesten vi betaler for ikke gir oss prioritet på måking og at det ved store snøfall vil ta noe tid før vi får første brøyting. Kontrakten vår går til 30 april og vi vil vurdere den på nytt da. Dersom noen får skader på gjerder, hekker, parkerte biler eller lignende ber vi dere ta bilde og sende til styrepostkassen, da har vi mulighet til å få rettet opp skadene til våren. Forøvrig er det leder driftsutvalget Gry Ødegaard som har ansvaret for brøytetjenesten. Spørsmål kan rettes til henne på mob: 469 05 515.

 

Så til året som kommer. Styret gikk gjennom budsjettet med vår konsulent i OBOS på styremøte 11 desember. I tillegg til indeksjustering av utgiftspostene våre har vi lagt inn oppstart av nytt garasjeanlegg 4, ytterligere drenering rundt noen av husene våre, videreføring av el-bil arbeidet, etablering av trapp mellom TN 28-30, oppussing av fellesrom, ny tilstandsvurdering av borettslaget med vekt på tak og membran på verandaer, videre arbeid med overgang til fiber for internett og medietjenester. På nyåret vil vi ha de første møtene med entreprenører for å vurdere hvem vi skal hyre til å prosjektere garasjeanlegg 4. Styret vil samtidig få en vurdering av enkelte større vedlikholdsprosjekter som vi ser er nødvendige. Generelt er økonomien vår god og vi sikter mot et år med et balansert budsjett. 

 

Sammen med Søndre Fjeldstad borettslag ble det gjennomført både julegrantenning og kanefart i desember med godt oppmøte. Takk til alle som stilte opp på disse tradisjonelle førjulsaktivitetene - det satte stemningen for årstiden. 

 

Når mange nå skal feire jul ber vi alle om å huske på at julen også er høytid for tyveri og brann. Pass på hverandre og hold et ekstra øye med leilighetene til de dere vet er bortreist. 

 

Med det ønsker styret alle en riktig god jul samtidig som vi takker for det gamle året og ønsker oss alle et godt nytt år!