20 nov 2019

Informasjon fra styret 8.nov 2019

Kjære andelseiere,   Her følger litt informasjon om styrets arbeid den siste måneden.   Den 15. okt ble det avholdt ordinært styremøte med fulltallig styre. Dette var det første møtet hvor vara-representant Monica Garthe møtte som styremedlem og leder driftsutvalg møtte med forslags- og talerett. Ordningen ser så langt ut til å fungere etter hensikten, og styret anser det som en styrke å være godt oppsatt i den fasen vi nå er i. 

Siden sist infoskriv har vi hatt betydelig framgang med arbeidet med reklamasjon på rehabiliteringen. Etter å ha vist større ansvar for vår sak og en tydeligere erkjennelse av behovet for framdrift vurderte styret å la OBOS prosjekt fortsette med arbeidet for oss. For å være tydelig på vår misnøye har vi holdt tilbake et betydelig fakturert beløp. Etter å ha ferdigstilt en samlet liste over feil og mangler sorterte OBOS prosjekt ut de manglene som åpenbart er dekket av kontrakten vi har med Håndverkeriet, hvilke som må vurderes og hvilke som sannsynligvis ikke er dekket av kontrakten. Som en forberedelse til et møte med Håndverkeriet diskuterte styret disse vurderingene med OBOS prosjekt i et møte den 23. okt og fant i stort felles ståsted. Den 28. okt gjennomførte så styret og OBOS prosjekt et dialogmøte med Håndverkeriet. De stilte med administrerende direktør, ansvarlig prosjektleder og prosjektleder. Vi klargjorde vårt ståsted og fikk delvis innrømmelser og større klarhet i hvor vi står. Det ble enighet om å gå videre med å vurdere mangellisten parallelt med at vi jobber med løsninger på noen utfordringer med ventilasjonsanlegg, støy fra disse og dokumentasjon. Styret vil komme tilbake med informasjon om dette arbeidet. Det er vår intensjon å bli enig om delvis innbetaling av sluttoppgjør ettersom gap blir lukket. 
 
El-bil utvalg har nå fått mandat av styret og har startet arbeidet sitt. Utvalget er bestående av Dag Einar Thorsen, Johnny Kråkenes og Øyvind Neerland. I mandatet har styret spesielt bedt om snarlig å få en faglig vurdering av dagens ledningsnett tåleevne slik at vi kan gi en instruks til borettslaget. Utvalget vil orientere andelseierne på den ekstraordinære generalforsamlingen på nyåret.
 
Styret har mottatt noen få innspill på hva beboere ønsker med fellesrommet vårt. Det er en gjenganger at rommet skal være et praktisk og koselig flerbrukslokale som kan tjene som sosial møteplass og private arrangement. Styret vil jobbe videre med oppussing og vil gjøre dette trinnvis. Mens dette pågår vil det være mulig å leie hovedrommet med kjøkken slik det har vært tidligere. 
 
Når det gjelder utestående fordringer til beboere har vi hatt litt innkjøringsutfordringer opp mot OBOS regnskapsavdeling. Det ser nå ut til å løse seg og tre vinnere av lodd på fellesarrangement får gratis felleskostnad i desember, det siste styrehonoraret fra forrige styret blir utbetalt og vi er i ferd med å få fakturert beboere som har bestilt tilvalg til rehabiliteringen. Styret besluttet å dele opp dette beløpet i to rater hvor en blir fakturert så snart som mulig før jul og en i februar. 
 
Høsten er over oss for alvor og vinteren truer. Vi har fått mange henvendelser om utelys som ikke virker. Driftsutvalget har kjøpt inn nye lamper til alle utelys som vi har ansvar for og byttet de fleste. Utvalget har også hatt elektriker for å finne feilen på lys i trappen til garasjeanlegg 4 – her ser det ut til at det er feil på en lyssensor. Hvis noen vet hvor den er montert tar vi gjerne imot et tips. Det er også meldt inn at lyset har gått i noen av de nye garasjeportåpnere, dette meldes inn til driftsutvalget så vi får en oversikt. 
 
Vi ønsker alle en fin senhøst og minner om at alle sjekker at utevannet er skrudd av og tappekranen er åpnet slik at det ikke står vann i røret. 
 
Hilsen
Styret