20 nov 2019

Informasjon fra styret 6. okt 2019

Andelseiere, gode naboer. Styret gjennomførte 12. september ordinært styremøte i Nordre Fjeldstad Borettslag. Dette var det første møte hvor Andreas Bogstad ikke lenger deltok, ellers var styret fulltallig.

Rekonstituering av styret var et sentralt agendapunkt. For å sikre at styret forblir representativt og viderefører sin kapasitet ble en av de valgte varamedlemmene foreslått innlemmet i styret. Monica Garthe har sagt seg villig til å tre inn i styret og vil bli kalt inn til neste ordinære styremøte. 

 

For å sikre informasjonsutveksling og god arbeidsflyt mellom utvalg og styre konstituerte styret seg slik at leder driftsutvalg og leder miljøutvalg også var styremedlemmer. Dette har fungert godt for miljøutvalget, men passer ikke like godt for driftsutvalget. Av den grunn vil Bjørn Hansen fortsette i som styremedlem, mens Gry Ødegaard vil overta som leder driftsutvalget. Øyvind Neergård har sagt seg villig til å tre inn i driftsutvalget slik at de får nødvendig kapasitet. For å sikre god informasjonsflyt vil Gry Ødegård som leder driftsutvalget, bli invitert til styremøtetene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

 

Styret er positiv til å oppgradere fellesrommet og gjøre det til en anvendelig og positiv møteplass for beboere. Enten som fellesarena eller til private arrangement. For å få dette til ønsker vi å høre mer fra dere beboere om hvilket behov det skal møte. Gi oss deres innspill på utsendt spørreskjema slik at vi får en best mulig løsning for oss alle.

 

Reklamasjoner etter rehabiliteringen tar mye tid, også fordi vår saksbehandler i OBOS prosjekt synes å være opptatt med flere andre ting. Styreleder har hatt dialog med ledelsen i OBOS prosjekt den siste uken for å få avklart om de virkelig er i stand til å støtte oss i denne prosessen. En opsjon er å gå til et annet firma og få nye øyne på saken. 

 

Samtidig har Håndverkeriet oversendt lister over tilvalg og samsvarserklæring. Vi vil få overført FDV instrukts (forvaltning, drift og vedlikehold) i kommende uke. Håndverkeriet er positiv til å ta fatt på mangler som vi kan knytte til kontrakten. Akkurat det er en krevende eksersis og nå henger saken på OBOS prosjekt.

 

Parallelt jobber vi med å finne løsninger på strøm til ventilasjon, lyd i piper, lekkasjer gjennom piper og dokumentasjon på prosjektering av verandaer på E2 husene. 

 

Løsningen som forrige styret avtalte når det gjaldt ventilasjon krevde investeringer på nærmere 600000,-. Denne løsningen ville også kreve at kostnader for strømmen måtte deles skjønssmessig og belastes husleien. Den ville også føre til ledninger utenpå kledningen. Styret har satt i gang en gjennomgang for å finne en enklere løsning, mer i tråd med det vi ønsket i opprinnelig kontrakt. Vi har fått etablert at det ikke nødvendigvis er noe problem at viften hos en beboer er koblet på en annens beboers sikringsskap, men vi ønsker i utgangspunktet ikke dette. 

 

Styret har mottatt en oppsummering etter brannkontrollen tidligere i år. Hovedbildet er at det står bra til hos oss alle. Noen har fått anmerkninger og de vil få direkte beskjed. Borettslaget gjennomførte en felles anskaffelse for noen år siden for at alle skulle få brannslukkere, da det var mange som manglet. Styret vurderer ikke det som hensiktsmessig nå og minner om at det er beboers ansvar å sjekke brannslukker, brannslanger for de som har det, og røykvarslere. 

 

På agendaen sto også gjennomgang av sakslisten vår, som stadig vokser. En gjenganger er søknad om å oppgradere uteplassen sin. Dette er veldig positiv og bidrar ytterligere til den ansiktsløftningen vi allerede har fått i borettslaget. Det er søknadsplikt for å endre uteplassen, men i stort er det en formalitet. Som en del av forberedelsene til ekstraordinær generalforsamling vil styret oppdatere retningslinjene og legge det fram for generalforsamlingen. En av de nye sakene dreide seg om å få fartsdump i Lottestien. Det er den eneste innfartsåren til borettslaget hvor dette ikke er på plass. Det viser seg at årsaken er at veien er kommunal, mens øvrige veier er våre. Styret vil følge opp med en anmodning til kommunen. 

 

Høsten er over oss. Når trær og planter feller blir vi minnet på at det muligens er en og annen busk og tre som burde vært trimmet. Noen steder utfordrer tilvekst sikker trafikkavvikling, andre steder er trær og hekker blitt så store at det er et skadepotensiale ved sterk vind, og flere steder hindre tilvekst naturlig utlufting rundt vegger som kan gi et vedlikeholdsproblem. Styret vil komme tilbake med vedlikeholdstiltak, men minner om at det er beboers ansvar å trimme egne vekster. 

 

Fortsatt god høst.

 

Styret