27 mai 2019

Avslutning av rehabiliteringsprosjektets aktive fase

Håndverkeriet har i møte med styret bekreftet at de vil bli ferdig med aktiv fase i prosjektet innen utgangen av mai

Kjære andelseiere.

Styret gjennomførte et statusmøte med OBOS prosjekt og Håndverkeriet på torsdag. Fra styret sin side var det vesentlig å få klarlagt framdriftsplan og hva som ligger til grunn når Håndverkeriet sier de skal være ferdig med arbeidene. Møtet var i så måte klargjørende. Arbeidene som er planlagt ble lovet ferdigstilt innen utgangen av mai, da skal også opprydding i borettslaget og vasking av fellesrom være ferdig. Hva som ansees som ferdig er noe mer krevende å få klarhet i, men avtalen som ble gjort ved overtagelsen før jul var at restanselisten som OBOS prosjekt nedtegnet ved sin befaring skal være utbedret. Listene som beboerne har sendt til Håndverkeriet vil bli utbedret ut fra deres skjønn og er således ikke knyttet til ferdigstillelse. Uansett vil vi i juni gå over i en ny fase hvor styret vil søke å få oversikt over feil og mangler som utgangspunkt for første befaring tentativt tidlig høst. Prosjektet inkluderer befaring og utbedring de første 5 årene for det som dekkes av kontrakten. Styret planlegger et informasjonsmøte før sommeren som del av dette arbeidett

Hilsen styret